Jednym z bardziej populnych schematów używanych w analizowaniu i tworzeniu modeli biznesowych jest modèle d`affaires toile, opracowany przez Szwajcara, Alexandra Osterwaldera w 2008 Roku. Skorzystanie z tego schematu Pozwala na: modèle Biznesowy-jest à planifier, qui crée Przedsiębiorstwo w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku operacyjnego. Określa relacje pomi, uczestnikami rynku, inuje Jak Przedsiębiorstwa działają, TJ. w jaki sposób tworzą wartość dla klientów, pieniądze i Usługi oraz z czego czerpią zyski. A. Osterwalder, Y. Pigneur, génération de modèle d`affaires: un manuel pour les visionnaires, Game Changers, et challengers, New Jersey 2010. W tym elemencie scharakteryzowane s najwaniejsze czynnoci, które Firma Musi wykonywa, aby dostarczy Warto dodan (proposition de valeur), nawiza relacj z klientem (relation clients) oraz wygenerowa Struktur przychodów (flux de revenus). Kluczowe aktywnoci Mona podzieli na produkcj, rozwizywanie problemów oraz prowadzenie platformy/sieci. Produkcja à NIC innego Jak projektowanie, Tworzenie oraz et produktów w okrelonych ilociach.

Rozwizywanie problemów à aktywno polegajca na wsparciu klienta w zrozumieniu niejasnoci Czy pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach. W Ten sposób funkcjonuj firmy consultingowe, szpitale, instytucje trzeciegosektora. MODELE biznesowe wspomnianych organizacji wymagaj aktywnoci takich, Jak zarzdzanie wiedz Czy cykliczne szkolenia personelu. Prowadzenie platformy odnosi si ne ferme, których kluczowym zasobem (ressources clés) jest wanie Platforma internetowa. Modèle Biznesowy Allegro.pl Czy eBay`a wymaga, aby nieustannie si modernzowa. Firmy tworzce platformy ne Szkole w systemie e-Learning (LMS) równie nieustannie rozwijaj swoje rozwizania, aby dopasowa je ne nowych aucune stawianych przez technologi oraz klientów. Klient masowy. Modèle Biznesowy skupiony na kliencie masowym nie crée sprecyzowanych Grup docelowych. Propozycja wartoci (proposition de valeur), kanay Dystrybucji (canaux de distribution) oraz Typ RELACJI (relation client) skupia si na duej grupie klientów z podobnymi problemami i potrzebami. Przykadem takiego Biznesu MOE par klient w Brany Electronics konsumenckiej, a prendre wikszo produktów szybko zbywalnych (FMCG). Modèle Biznesowy de la Wi jedną z Trzech głównych determinantów efektywności gospodarczej (pozostałe à otoczenie i czynniki zmiany) [1]. Przed rozpoczciem wyjaniania tytułach dziaania koncepcji Business modèle toile Najpierw naley dokadnie zrozumie, Czym jest modèle Biznesowy.

Jak Ju Zostao Wspomniane, Mona powiedzie, e opisuje sur sposób dziaania przedsibiorstwa. Na ogólniejszym poziomie rozumienia jest WIC au système zaoe, Poj i zalenoci midzy Nimi pozwalajcy opisa (zamodelowa) w przybliony sposób pewien Aspekt rzeczywistoci. W tym oynatıcı rzeczywistoci biznesowej. Moe à par Zarówno teoretyczny, Jak i fizyczny obiekt, którego Analiza lub obserwacja umoliwia poznawanie Cech innego badanego (modelowanego) zjawiska, procesu lub obiektu. MODELE s powszechnie stosowane w biznesie, poniewa wanie w NIM musz par podejmowane decyzje. Modèle upraszczajc i jednoczenie precyzujc (un waciwie uzgadniajc poprzez Introduction jednolitego rozumienia) opisywan rzeczywisto Pozwala ludziom na podejmowanie susznych decyzji umoliwiajc tym samym zarzdzanie.